Przejdź do treści

Czyste powietrze Kielce: Wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Czyste powietrze Kielce
Czyste powietrze Kielc BuildCompany.pl

Program “Czyste Powietrze Kielce” – Walka ze smogiem i wsparcie finansowe

Czym jest program “Czyste Powietrze Kielce”?

Program “Czyste Powietrze Kielce” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Jest to inicjatywa, która trwa w latach 2018-2029, a umowy dotyczące programu będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać ciągle, a dokumenty są oceniane na bieżąco.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” w Kielcach?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” obejmuje:

 1. Wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu.
 2. Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym kolektorów słonecznych.
 3. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
 4. Ocieplenie ścian, stropu oraz podłogi.
 5. Zakup stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i bram garażowych.
 6. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 7. Wykonanie audytu energetycznego.

Warto zaznaczyć, że dotacje można otrzymać zarówno na projekty zakończone, realizowane, jak i jeszcze nierozpoczęte. Koszty uwzględniane w rozliczeniu muszą być poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jak jest liczone dofinansowanie?

W ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” dostępne są trzy poziomy dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom: Dotacja w wysokości do 66 000 złotych, przeznaczona dla osób o dochodzie rocznym nie przekraczającym 135 000 złotych.
 2. Podwyższony poziom: Dotacja w wysokości do 47 000 złotych, dostępna dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. Najwyższy poziom: Dotacja w wysokości maksymalnie 79 000 złotych, dostępna dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty związane z termomodernizacją domu, wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne, a także na inne przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” w Kielcach?

Wniosek w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” może złożyć osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dochód roczny osoby wnioskującej nie przekracza 135 000 złotych. Dochód jest brany pod uwagę indywidualnie, bez uwzględniania innych członków gospodarstwa domowego.
 3. Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza:
 • 1 894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • 2 651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą również spełnić określone kryteria dochodowe. Liczba uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu w danym roku kalendarzowym.

Dofinansowanie do ocieplenia domu w Kielcach

Program “Czyste Powietrze Kielce” umożliwia również uzyskanie dofinansowania na termomodernizację domu. Dofinansowanie to jest dostępne na trzech poziomach:

 1. Podstawowy poziom: Dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. zł. Maksymalna dotacja wynosi 66 000 zł z instalacją PV lub 60 000 zł bez instalacji PV.
 2. Podwyższony poziom: Dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wynosi odpowiednio 99 000 zł z instal wynikący z audytu energetycznego,
  realizowane przedsięwzięcie spełnia wymagania techniczne określone w art. 7a ust. 1.
  Inne możliwości termomodernizacji to:

dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

dotacja na ocieplenie przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” w Kielcach

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” w Kielcach
Jednym z elementów termomodernizacji objętych programem “Czyste Powietrze Kielce” jest wymiana dotychczasowego, najczęściej używanego źródła ciepła na nowy, bardziej ekologiczny piec. W Kielcach wsparcie finansowe na ten cel przysługuje tylko w formie dotacji, a kwota dofinansowania zależy od rodzaju instalacji oraz osiąganych oszczędności energii.

W ramach programu „Czyste Powietrze Kielce” wymiana pieca w Kielcach obejmuje dotacje na:

Wymianę starych pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe piece spełniające normy ekoprojektu. Dotyczy to pieców o mocy do 500 kWt wykorzystywanych do celów grzewczych. Na wymianę pieca na biomasę (pellet, ekogroszek) przysługuje dotacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, a koszt wymiany dotyczy kosztu kwalifikowanego netto bez podatku VAT. Możliwa jest także dotacja na zakup pieca na biomasę podłączanego do istniejącego systemu centralnego ogrzewania oraz podłączenie pieca pod istniejący system kominowy,
Wymianę pieców gazowych (w tym propan-butan) i olejowych na kondensacyjne lub niskotemperaturowe kotły gazowe lub olejowe spełniające normy ekoprojektu. Warto dodać, że w Kielcach wsparcie finansowe w formie dotacji na wymianę pieców gazowych przysługuje jedynie w przypadku, gdy inwestor posiadał piec gazowy przez minimum 1 rok. Wysokość dotacji w tym przypadku wynosi 70% kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT,
Wymianę pieców na biomasę lub gazowe na pompy ciepła do celów grzewczych. Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT, jednak w przypadku pompy ciepła koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 15 000 zł,
Odnawialne źródła energii zalicza się do najkorzystniejszych technologii grzewczych. Dotacje na wymianę pieca na pompę ciepła spełniające normy ekoprojektu obejmuje system powietrze-woda, powietrze-powietrze i grunt-woda. Dotacja przysługuje w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT. W przypadku pomp ciepła koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 20 000 zł. Możliwa jest także dotacja na zakup pompy ciepła podłączanej do istniejącego systemu centralnego ogrzewania oraz podłączenie pompy pod istniejący system kominowy,
Ponadto, program przewiduje dotację na wymianę pieca gazowego lub olejowego na kocioł na biomasę (ekogroszek, pellet). Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT, jednak koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 20 000 zł,
Ostatnią możliwością jest dotacja na wymianę pieca gazowego na kocioł na biomasę (ekogroszek, pellet) wraz z odłączeniem dotychczasowego pieca od instalacji. Dotacja wynosi 80% kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT, jednak koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 20 000 zł.

Wymiana pieca to inwestycja, która pozwoli na znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie budynku oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza. Dlatego warto skorzystać z dofinansowania, które oferuje program „Czyste Powietrze Kielce”.

Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze Kielce”

Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze Kielce”
Właściciele domów w Kielcach mogą skorzystać zarówno z ulgi termomodernizacyjnej, jak i dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jednak ważne jest, aby odpowiednio je ze sobą rozdzielić i zastosować w odpowiednich przypadkach.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy jedynie kosztów związanych z termomodernizacją budynku, czyli działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię. Można z niej skorzystać, jeśli wymienimy okna, ocieplimy ściany czy poddasze, czy zdecydujemy się na nowoczesny, ekologiczny system ogrzewania.

Natomiast program „Czyste Powietrze Kielce” oferuje wsparcie finansowe na wiele innych działań, jak wymiana pieca na bardziej ekologiczny, montaż kolektorów słonecznych, czy zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze Kielce”

Wniosek w ramach

 • wskaźniki obliczane są dla budynku jako całości,
  wyszczególnione są w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej,
  zrealizowane zostaną wszelkie rekomendacje zawarte w audycie energetycznym,
  średni współczynnik przenikania ciepła U dla przegród budowlanych i stolarki okiennej będzie wynosił co najwyżej 0,10 W/m2*K,
  doprowadzono przewody instalacji cieplnej zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, a także w sposób zgodny z normami i przepisami prawa,
  udokumentowano rodzaj i ilość materiałów, które zostały użyte do wykonania prac, oraz rodzaj i parametry instalacji cieplnej.
  Jeżeli beneficjent ubiega się o środki z dotacji unijnej, do umowy dołączana jest informacja, w której określa się wysokość dotacji unijnej oraz określa beneficjenta, który otrzymał pomoc de minimis.

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze Kielce” w Kielcach
W ramach programu „Czyste Powietrze Kielce” możliwa jest również wymiana pieca. Dofinansowanie w takim przypadku przysługuje w wysokości:

dla przedsięwzięcia, w ramach którego wymieniono piec na paliwo stałe na piec spełniający wyższe normy emisyjne:

podstawowym: 4 000 zł,
podwyższonym: 5 000 zł,
najwyższym: 7 000 zł;

dla przedsięwzięcia, w ramach którego wymieniono piec na paliwo stałe na piec węglowy:

podstawowym: 7 000 zł,
podwyższonym: 8 000 zł,
najwyższym: 10 000 zł.

Oczywiście, wymiana pieca na ekologiczny nie musi być jedynym przedsięwzięciem, w ramach którego otrzymamy dotację. Można je łączyć z innymi, wymienionymi w programie. Warto jednak pamiętać, że dotacje nie przysługują, jeżeli:

wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. złotych (nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż pieca), zakupiono piec, który nie spełnia norm emisyjnych dla danego paliwa, zakupiono piec, który nie został uwzględniony w wniosku o dofinansowanie, piec został zakupiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcie jest związane z przeprowadzeniem remontu budynku, a nie modernizacją systemu grzewczego. Wszelkie koszty, które zostały poniesione przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie nie kwalifikują się do dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze”
Osoby, które skorzystają z programu „Czyste Powietrze” nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?
Złożenie wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” jest łatwe i składa się z kilku kroków.

Krok 1: Weryfikacja wymagań
Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagania programu. Do programu mogą przystąpić osoby, które spełniają m.in. kryterium dochodowe, posiadają odpowiedni rodzaj budynku, na który planują przeprowadzić termomodernizację, oraz zamierzają wymienić przestarzały i nieekologiczny sposób ogrzewania. Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wydzieloną księgą wieczystą. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie może przekraczać odpowiednich progów dochodowych.

Krok 2: Wybór przedsięwzięć
Następnie trzeba określić, na jakie przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie. Mogą to być np. zakup i montaż fotowoltaiki, wymiana pieca na bardziej ekologiczny, docieplenie budynku, czy zakup i montaż pompy ciepła. W tym etapie trzeba zdecydować, jakie prace chce się wykonać.

Krok 3: Audyt energetyczny
Przed przystąpieniem do prac remontowych, trzeba wykonać audyt energetyczny budynku. To ważny krok, który jest wymagany w programie. Audyt powinien być przeprowadzony przez odpowiedniego eksperta. Badanie pozwoli na określenie, jakie prace termomodernizacyjne trzeba wykonać, aby dom stał się bardziej energooszczędny.

Krok 4: Wypełnienie wniosku
Po zebraniu niezbędnych dokumentów i wykonaniu audytu energetycznego można przystąpić do wypełnienia wniosku. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim oddziale WFOŚiGW. Można także złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie WFOŚiGW.

Krok 5: Ocena wniosku
Po złożeniu wniosku następuje proces oceny, który może trwać kilka miesięcy. W tym czasie przeprowadzane są analizy dokumentów, oceniane są spełnienie wymagań formalnych oraz merytorycznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje podjęta po pozytywnej ocenie wniosku.

Krok 6: Realizacja przedsięwzięcia
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Właściciel budynku, który otrzymał dofinansowanie, zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z załączonymi do decyzji załącznikami. Prace muszą być wykonane zgodnie z projektem, a także spełniać wymagania techniczne określone w programie.

Krok 7: Rozliczenie projektu
Po zakończeniu prac, beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność. Wnioskodawca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i spełniają wymogi programu. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność umożliwi wypłatę dofinansowania na konto beneficjenta.

Krok 8: Monitorowanie efektów
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i uzyskaniu dofinansowania, WFOŚiGW może dokonywać monitoringu efektów termomodernizacji. Beneficjent musi być gotowy na kontrolę, w której WFOŚiGW może sprawdzić, czy prace zostały wykonane zgodnie z załączonymi dokumentami i czy osiągnięte oszczędności energii są zgodne z założeniami.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” to ważna inicjatywa, której celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza. Dofinansowanie w ramach programu umożliwia termomodernizację domów jednorodzinnych, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia rachunków za ogrzewanie. Właściciele budynków w Kielcach mogą skorzystać z wsparcia finansowego na wiele przedsięwzięć, w tym na wymianę pieca, montaż kolektorów słonecznych, czy zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić określone wymagania, złożyć wniosek i przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Po pozytywnej ocenie wniosku, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac i przedstawieniu dokumentacji, która potwierdza zgodność z założeniami, beneficjent otrzyma dofinansowanie na swoje konto.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” mieszkańcy Kielc mogą aktywnie włączyć się w walkę ze smogiem i ochronę środowiska naturalnego, a jednocześnie zyskać korzyści finansowe związane z efektywniejszym wykorzystaniem energii w swoich domach. Jest to nie tylko szansa na poprawę jakości życia, ale także inwestycja w przyszłość planety.